Shoutbox
[24.08 14:22] 304-889-3173: 1028, 1037, 1043 i 1045 s± w NP. Na silniki odstawione 1107, 112
[22.08 21:33] Krystian Jacobson: Zalecam fociæ 3 na stopi±tkach bo nied³ugo to bêdzie przesz³osc :)
[22.08 20:07] lkuczewski: Trzy lub cztery Swingi przesz³y do Nowy Portu, gdy¿ Wrzeszcz potrzebowa³ dwukierunków (8 helmutów stoi na silniki), a wy nic? ;)
[17.08 21:16] grzechotnik: My¶lê, ¿e jest podobnie
[12.08 13:31] gladi77: W Gdañsku a¿ tyle kursów nie wypada: (502) 281-0268
[10.08 07:05] bybys17: @UIC60: W kraju i to ca³ym, naprawdê mamy deficyt kierowców. W Poznaniu maj± braki, ale nie tak spektakularne jak w Gdañsku i w GD te braki s± na ¿yczenie, bo wynagrodzenie jest na ¿a³osnym poziomie i to bardzo... Tak¿e po czê¶ci ¿e problemy GAiT s± na ¿yczenie siê zgadzam, ale nie mo¿emy wszystkiego wrzucaæ do jednego worka.
[9.08 22:56] bronksiu: Znaczy,¿e "zanik napiêcia w sieci" to propaganda?
[9.08 21:03] 3098746787: Kiedy¶ "polityka" ZTM-u i GAiT-u musia³a tak sie skoñczyæ, polityka taborowa i personalna.Panowie dyrektorzy"ustami" swoich niedorzeczników t³umacz±....¿e w ca³ej Polsce sa problemy kadrowe.Hmm, przez pare dni by³em s³uzbowo w Krakowie...Tam jedynym odczuwalnym problemem by³y korki....a czêstotliwo¶ci np na liniach 50 czy 52 i innych...pora¿a!
[9.08 20:27] 702-835-2889: Dzisiaj jaki¶ armagedon, same linie bez numeru, z pêtlami...sta³y dzi¶ Brze¼no-NP, Twarda, Ch³opska, Stogi, Che³m....
[7.08 06:44] 541-240-7819: No to zaszaleli z d³ugo¶ci±: 734-779-2388
[16.07 14:08] 5016912519: W³a¶nie w pi±tek dosta³em z³e info, ale im ju¿ ma³o czasu zosta³o.
[16.07 11:11] Romsterek: Wszystkie trzy O405tki z pierwszej dostawy je¿d¿±. ;)
[14.07 21:13] Wojciik: Ju¿ odstawiony jest.
[14.07 10:43] pawel gdansk: A co z#2012? Ostatnio (czwartek) widzia³em go na 138
[13.07 23:21] Wojciik: Zosta³y ju¿ tylko dwa Mercedesy O405N - 2008 i 2010. Na dniach maj± zostaæ wycofane z ruchu.
[12.07 22:56] (601) 569-9496: Co to teraz za ró¿nica czy ma kabel WN czy nie. Wa¿ne ¿e je¼dzi ten potrójniak :)
[11.07 17:12] (815) 605-6310: Ojejku jejku! Przez 8 lat je¼dzi³ zmostkowany - to ¶wie¿a zmiana, która niewiele zmienia w kontek¶cie zadanego pytania :)
[10.07 20:47] mgar93: #5405+#5406 nie je¿d¿± ju¿ zmostkowane.
[10.07 00:58] lkuczewski: Co przedsiêbiorstwo to inna filozofia. W Gdañsku siê mostkowa³o doczepu do pocz±tku XXI wieku - potrójniaki je¼dzi³y zmostkowane warunkowo. Gdañsk zaprzesta³ tych praktyk PODOBNO pod rygorem przepisów - równolegle by³a akcja monta¿u w 105tkach spryskiwaczy i ¶wiate³ awaryjnych. Po dzi¶ dzieñ w wielu miastach je¿d¿± wozy zmostkowane i wg mnie tego typu rozwi±zanie ma wy³±cznie zalety. Wasze potróniaki dzisiaj pewnie te¿ by mog³y je¼dziæ na mostku (tak jak 5405?), ale prywatne fanaberie wp³ywowych MKM bior± górê :P
[9.07 19:37] Damian: Od 1985 do 2010 r. na 3 ptg, 2 ptg tylko w 2011 (5 sk³.), 2012 (5), 2013 (1) i 2 razy imprezy 1361 i 1370 wiêc jest wieelki dysonans i jasno¶æ jak powinno to wygl±daæ.
[9.07 19:26] gladi77: @Damian: tylko na 3 ptg,¿adne 2 ptg
[9.07 16:28] angustiseptal: Krystian J. a czy nasze potrójniaki, a przynajmniej 1290, nie mog³yby je¼dziæ na 2 ptg, jak dawniej??
[7.07 13:30] 914-497-5273: Potrójny 1290 na 6 - info dla tych co dopiero wstali.
[5.07 20:15] Damian: Na twb masz b³±d w opisie Krystian. 1227, nie 1228 ;)
[5.07 19:19] 803-814-7958: a dzi¶ 1415+1416 na 8 ¶miga³
[4.07 22:09] Krystian Jacobson: 1299+1227 by³ dzi¶ na 5/32, jest ju¿ moje foto na twb :)
[4.07 22:06] 734-929-1623: Podobno #1299 wyjecha³ dzi¶ na trasê.
[26.06 09:46] 8033568721: Co do AMuza i Siedlec.... Pomys³y upadly przez dro¿szy bilet przesiadkowuy
[25.06 16:01] KombaJan: Mo¿e mia³oby sens, ¿eby 68 i tak je¼dzi³a do Przeróbki w wakacje. Zawsze to jednak wygodniej ni¿ przesiadka z 2/6 na 3/8 i kolejna przesiadka na T8. A co do AMuza i Siedlec - my tu marzymy o systemach przesiadkowych, skracaniu autobusów, a przecie¿ w ankietach na najwa¿niejsz± dla pasa¿erów cechê komunikacji bezpo¶rednio¶æ zajmuje zwykle czo³owe miejsca obok czasu podró¿y i ceny. AMuz i Siedlce upad³y przede wszystkim dlatego, ¿e s± do¶æ blisko dworca czyli blisko celu podró¿y. No i ten przymus przesiadania siê przeszkadza³ zbyt wielu mieszkañcom
[24.06 15:03] (818) 705-2891: ponoæ remont ma siê zacz±æ na pocz±tku lipca
[24.06 13:26] (972) 704-2624: 68 powinno je¼dziæ, tak d³ugo a¿ siê nie zacznie remont na Stogach.
[23.06 14:54] grunek1410: Z powodu planowanego remontu linii na Stogi, nie uruchamiamy w tym roku linii sezonowej 68. Z powodu rozpoczynaj±cych siê wakacji linia 8 bêdzie je¼dzi³a w soboty-niedziele bêdzie kursowaæ do Stogów Pla¿y co 10 min. Gdzie tu logika w tym Gdañsku? Powied¼cie- nie mamy kasy na motorniczych na 68 dlatego jej nie bêdzie, a nie siê remontem co bêdzie na jesieni zas³aniacie.
[18.06 12:56] 6174736419: AMuza da³oby siê uratowaæ przy okazji przebudowy skrzy¿owania £±kowej z Podwale Przedmiejskim. Wykorzystaæ sytuacjê, przebudowaæ tory, wstawiæ przej¶cie miêdzytorowe, mo¿e jaki¶ trzeci tor dostawczy... Ale niedasie.
[18.06 09:57] grunek1410: @UIC60, @bybys17 - po do¶wiadczeniach z Siedlacami i AMuzem- mo¿na wysnuæ jeden wniosek. Takie przesiadki A+T to maj± sens, je¿eli linia tramwajowa rozpoczyna bieg na pêtli przesiadkowej- tak jak jest to na £ostowicach, oraz swego czasu by³o w Bydgoszczy - pêtla Wy¶cigowa i przesiadka na Fordon. Rozwi±zanie, ¿e tramwaj wje¿d¿a z miasta w pêtlê ju¿ z lud¼mi, i dobijani s± kolejni pasa¿erowie z autobusu, jest bezsensowna. AMuza uratowaæ siê ju¿ nie da, jednak z Siedlec potrzebna jest jaka¶ regularna linia gdzie¶ w czêstotliwo¶ci 10/20 minut.
[17.06 22:04] 808-530-6861: @bybys17:upychamy bo 10 i 12 obs³uguj± "Dortmundy" i w porywach 3 Jazzy.Pozosta³e z niewiadomych przyczyn obs³uguja 2; 6; 11 czy tez 9. Kto wydaje takie dyspozycje i dlaczego ? Swego czasu informowano tzw opinie publiczna, ¿e te wozy sa dedykowane do obs³ugi "Moreny".Jak widaæ niekompetencja lub syndrom niejakiego Lisickiego ma sie dobrze !
[17.06 00:27] bybys17: @KombaJan: Siedlce i A.Muz siê nie przyjê³y bo dla tych pasa¿erów nie by³o miejsca w tramwajach. Dobrze wiemy jak z rana 3 i 8 wygl±da³y za dawnych czasów i do tych prze³adowanych wagonów dorzucili jeszcze pasa¿erów, nie wspominaj±c ¿e to by³a uci±¿liwa przesiadka, co innego Siedlce, tam przesiadki mog± byæ wygodne, ale 10 i 12 s± do tego nieprzystosowane, czyli te¿ przepe³nione. Gdyby pod ka¿dy 167 podje¿d¿a³a ówczesna 4 z Siedlec to nie by³oby problemu, bo po prostu nastêpuje przesiadka z opcj± miejsca siedz±cego, a tutaj kolejna akcja upychamy, nie têdy droga.
[16.06 17:42] KombaJan: Wszyscy wiemy, ¿e rachunek ekonomiczny pokazuje jak warto skracaæ trasy autobusów, zw³aszcza w obecnej sytuacji GAiT. Ale próby stworzenia przesiadek na Siedlcach czy przy Akademii Muzycznej pokaza³y ¿e pasa¿erom siê to nie podoba i je¿eli rzeczywi¶cie nie ma synchronizacji rozk³adów ani cywilizowanych warunków do przesiadania to my¶lê, ¿e maj± sporo racji. Co do 118, nie wiem czy w tych osiedlach jest jaki¶ dodatkowy potencja³ do "penetrowania". Za 2 lata Uje¶cisko bêdzie wiêksze, to i my bêdziemy wiedzieæ wiêcej.
[14.06 18:35] bybys17: @KombaJan: Musimy za wszelk± cenê d±¿yæ do zmniejszenia autobusowych wzkm. w centrum ze wzg. ekonomicznych (to ¿e wzkm na autobus jest tañszy ni¿ wzkm nie oznacza ¿e ekonomiczny bo w stosunku mo¿liwo¶ci przewozowych tramwaj bierze wiêcej pasa¿erów), dlatego te¿ ju¿ teraz trzeba zacz±æ opracowywaæ porz±dnie siatkê po³±czeñ po powstaniu N.Wa-wskiej i N.Buloñskiej, 118 po wybudowaniu tych tras powinna mieæ za zadanie dowóz do przystanków tramwajowych czyli to powinna byæ linia na trasie Uje¶cisko - Wilanowska - Che³m która mocno z penetruje obydwa osiedla, nie typowo pêtla-pêtle ale ulicami.
[13.06 08:46] KombaJan: @bybys17 Zastanawia³em siê d³ugo jak skomentowaæ to co proponujesz. Powiem tak, gdyby nie to ¿e po zbudowaniu Nowej Warszawskiej 118 raczej zostanie zlikwidowana, to bym siê k³óci³. Ale gdy zniknie, to 108 co 15/20 minut na Zaro¶laku i Stoczniowców bêdzie w sam raz, tylko ¿eby to mia³o rêce i nogi, to obowi±zkowo w obu kierunkach 108 powinna je¼dziæ przez Worcella/Cienist±, a nie przez Cha³ubiñskiego. A co do skrócenia 118 póki istnieje - chyba lepiej do Siedlec ni¿ na Witosa, ale generalnie jestem przeciwny wymuszaniu przesiadek co najwy¿ej 10 minut od Centrum.
[11.06 08:11] (832) 708-5184: @KombaJan: W przypadku 108 i 118 nale¿y my¶leæ odwrotnie, 108 jako linia osiedlowa kr±¿±ca po osiedlu jest bardzo potrzebna, natomiast 118 jest lini± na si³ê wyd³u¿on±, bo mieszkañcy protestowali w 2007r.. 118 powinna koñczyæ na Witosa i tyle, a 108 powinna je¼dziæ sobie co 15/20 min. z krótkim postojem na Wiêckowskiego na obecnej trasie i albo dowoziæ do tramwaju, albo dowoziæ do Gdañska. Dodatkowo odcinek Zaro¶lak-Gdañsk jest zakorkowany i w przypadku 118 to ten odc. powoduje opó¼nienia. Krótsza linia + skomunikowanie z 11 (rzecz nierealna dla ZTM) by³by du¿ym plusem dla Uje¶ciska.
[9.06 23:40] KombaJan: Kurczê, nie róbcie afery. Przecie¿ te zmiany na 154 i 161 to ¿adna nowo¶æ. Od trzech lat to tak samo wygl±da, ¿e 154 je¼dzi w wakacje nieco mniej, a 161 wcale bo to linia "tylko w dni nauki szkolnej". 188 to tak marna linia, ¿e tam nawet nie ma co wyci±æ. A co do 108 - tu zmiany s± wyra¼ne, ale sama w sobie linia 108 jest chyba jedn± z najmniej potrzebnych w gdañskiej siatce po³±czeñ. Gdyby nie to ¿e zahacza o emerytów którym daleko do tramwaju z okolic Wiêckowskiego i Dragana, to mo¿naby j± zlikwidowaæ i w³±czyæ wzkm z tej linii w zwiêkszenie czêstotliwo¶ci 118.
[8.06 07:05] stanzaical: Normalnie proponujê zrobiæ liniê "obierzy-po³udnie Gdañsk" i raz na godzinê machn±æ kó³ko Gdañsk-Orunia Grn.-Maækowy (jak 175)-Olimpijska-Jaworzniaków-Jasieñ Pólnicy->Gdañsk... Kompromitacja w³adz miasta przesz³a ju¿ wszelkie granice, na skalê krajow± chyba ¿adne miasto nie ma takiego wielkiego problemu jak Gdañsk...
[8.06 06:55] 2023717235: 108, 154, 161 i 188, czyt. ze zrozumieniem. ;)
[7.06 23:29] bronksiu: Od poniedzia³ku kolejne ciêcia. Tym razem 108, 118, 154, 161. Niby tylko na czas wakacji... A mi siê zdaje, ¿eby uwolniæ zasoby GAiT na brakuj±ce linie...
[4.06 01:23] 952-426-8248: I co, ile daje ten buspas? A w weekend remont Strzy¿a - Opera. 5, 6, 11, 12 zawieszone. W zamian wyd³u¿ona 2 do Strzy¿y, 95 na trasie Nowy Port Brze¼no Opera Dworzec G³ówny Siedlce Migowo. Ogólnie bêdzie ciekawie...
[2.06 09:12] hypercivilized: Od dzisiaj mamy buspas, który powinien istnieæ od przebudowy torowiska przy Dworcu :). Ile to lat cz³owiek na to czeka³ i mia³ wybór, wsi±¶æ w 154/254 przy Dworcu i mieæ miejsce siedz±ce ale straciæ 15 minut w korku czy wsi±¶æ pod Lotem na stoj±co, ale szybciej :)
[31.05 15:50] pproniuk: Ponoæ 1299 i 1415 prawie gotowe - wyczytane w internetach.
[31.05 15:31] Damian: Niee. Chyba, ¿e jest gorzej ni¿ widaæ. Prêdzej odstawiony 1295+1296".
[30.05 23:24] pproniuk: 1226 kasacja?
[26.05 08:00] bybys17: @grunek: Ja pochodzê z tamtych rejonów i wiem jaki by³by to prezent dla regionu. Aktualnie mieszkam na wsch. od Gdañska i dojazd do GD z rana zajmuje mi 15 min., Wrzeszcz/Przymorze tak samo, Kowale i obwodnica trójmiasta nawet krócej, a teraz dojed¼ w takim samym czasie z Wrzeszcza do GD. czy nawet z Moreny, kolej da³aby kolejny impuls w tamtym rejonie, a jeszcze gdyby doceniæ odleg³o¶æ portu i ilo¶æ gruntu jak± mo¿na przeznaczyæ na ró¿nego rodzaju przemys³ to jest sukces. Przekop to jest obiecanka, gdyby by³o naprawdê parcie na ten elbl±ski port to udro¿niono by Szkarpawe i Wis³ê Królewieck±.
[22.05 19:26] grunek1410: bybys17- wiesz po³±czenie z Elbl±giem przez Nowy Dwór ma sens, w momencie powstania przekopu Mierzei i du¿ego zwiêkszenia roli morskiej Elbl±ga. Bêdzie pewnie to pewnie jedna z alternatyw sprzêgaj±cych Port Gdañsk i Port Elbl±g.
[22.05 19:22] ferial: @grunek: zawsze jest to dodatkowy most kolejowy na Wi¶le, a gdyby tak jeszcze ucywilizowaæ 256 do Szymankowa to kto wie czy nie szybsza trasa do Wawy, kto wie, zreszt± ciekawym po³±czeniem kolejowym by by³o Gdañsk-Elbl±g-Olsztyn-Dzia³dowo->Wawa. Regularny ruch na ¯KD? Chyba dla much, no nie oszukujmy siê, ale na Mierzei Wi¶lanej ruch jest tylko w sezonie letnim, potem jest tam pusto i to bardzo pusto. Na lato ciekawym pomys³em by³oby doci±gniêcie kolei do Krynicy Morskiej i Jantaru, ale z drugiej strony ¯KD w tym momencie traci swój urok.
[22.05 15:19] grunek1410: Ambitne plany kolejowe na Pomorzu - o Kaszubach i pó³nocnej Gdynii pisaæ nie bêdê, bo ja nie Kaszub, ale : nowa trasa z Gdañska do Elbl±ga przez Nowy Dwór, oraz dwa dodatkowe tory dla ruchu Tczew-Gdañsk, to pomys³y, jak najbardziej trafione. Mam nadziejê, ¿e wejd± w ¿ycie.
[19.05 20:57] mgar93: Ostatnio mia³em okazjê jechaæ lini± nr 148 obs³ugiwan± przez PKS. Tyle przejazdów na czerwonym oraz jazdy na pa³ê dawno nie widzia³em...
[9.05 20:36] 765-791-0987: Pesa #1051 wykolejona na pêtli w oliwe
[3.05 23:15] grunek1410: No patrzcie, to PKS przegra³ przetarg na 122,126, i Pruszcze- z tym BP, a teraz robi sobie jako podwykonawca , a to 148, a to 268 , a to T8 :) Niez³e:)
[3.05 22:49] branc98: Z racji GIGANTYCZNYCH braków kadrowych w GAiT (choæ sprzêtowych tak¿e), czego rezultatem by³y niewyjazdy kilkunastu, a czasem i kilkudzesiêciu wozów, firma podpisa³a umowê z PKS Gdañsk na ¶wiadczenie przewozów na liniach 148, 227, 268 jako podwykonawca :)
[3.05 18:22] grunek1410: Widzia³em w ten weekend na 148 wozy obs³ugiwane przez PKS Gdañsk, kto¶ , co¶?
[30.04 21:46] bronksiu: A dyrektor ZKM Gdynia rezygnuje.
[30.04 00:32] maczek_sky: Co¶ z innej beczki. GAiT planuje wydzier¿awiæ 102Na na 4 lata: (907) 435-5594
[27.04 19:18] bronksiu: @bybys ZTM wie i czy musi wyraziæ zgodê?
[27.04 09:19] bybys17: @bronksiu: Od poniedzia³ku GAiT zleci³ obs³ugê 227 i 268 PKSowi :)
[26.04 23:02] bronksiu: Co robi³ dzisiaj MAN PKS Gdañsk na 227?
[20.04 13:26] bronksiu: Jakie¶ fatum dzisiaj? 4 awariê tramwajów jednocze¶nie?
[20.04 07:19] (606) 621-0428: Klasyk: 16P i 16L Oliwa-Przymorze-Zaspa-K. Marksa- Wrzeszcz-Oliwa
[19.04 22:12] (330) 818-3288: Czy w Gdañsku by³y jeszcze jakie¶ inne linie okólne dwukierunkowa? Zarówno autobusowe jak i tramwajowe.
[19.04 13:58] KombaJan: @bronksiu Uzupe³niaj± tylko w rejonie ul. Ko¶ciuszki. @grunek 149 musi mieæ swoj± liniê przeciwn±, bo okr±¿enie jest du¿e i np. po³±czenie Kochanowskiego-Wrzeszcz PKP w jedn± ze stron by³oby potwornie d³ugie - na oko³o przez Polanki. W przypadku 124 okr±¿enie jest mniejsze, wiêc a¿ tak du¿o czasu by siê nie zyska³o w relacji przeciwnej. Zyskaliby tylko pasa¿erowie którzy chc± dojechaæ na skróty z Wrzeszcza PKP do Mickiewicza i jeszcze mieszkañcy okolic ul. Leszczyñskich zyskaliby nie wiêcej ni¿ 10 minut na doje¼dzie do Wrzeszcza. To chyba za ma³e korzy¶ci ¿eby podwajaæ wzkm.
[18.04 23:53] (650) 730-5897: Czy 149 i 249 nie uzupe³niaj± kierunku przeciwnego?
[18.04 23:19] 2027010287: Wklei³em wcze¶niej linka, i mi wys³a³o- odno¶nie 149/249. Ju¿ odpowied¼ przysz³a sama. Mam do Was pytanie - co s±dzicie o pomy¶le, by wzorem 149/249 wprowadziæ taki sam model na linii 124, tj. uruchomiæ now± liniê 224 na trasie takiej jak 124 ale w kierunku przeciwnym?
[5.04 23:33] 8786685386: S± nowe rozk³ady 149/249 :) Znik±d nie obciêli wozokilometrów. Zachowali czêstotliwo¶æ.
[29.03 12:12] (260) 481-3676: 315-939-2036
[29.03 01:08] superimpersonal: Czy¿by Gdynia w³a¶nie rozpieprzy³a ujednolicenie cen biletów na liniach nocnych, pospiesznych i specjalnych?
[27.03 10:54] cerebrosis: @bronskiu- s³owo "przeciwcykl" to mój wymys³- sytuacja dotyczy 11 na odcinku Zaspa-Pomorska gdzie tramwaj 11 jedzie do Centrum, a 2 i 8 z "normalnego kierunku " z Centrum, oraz 2 na odcinku Oliwa-Gospody- gdzie 2 jedzie do Centrum, a 6 i 11 z "normalnego kierunku" z Centrum.
[20.03 20:58] (701) 209-5732: Znaczy 11 musi spotkaæ siê z 2/4/8 na wybranych przystankach?
[20.03 16:15] KombaJan: Nie wiem czy dobrze rozumiem @grunek1410 ale chodzi tu o tê sytuacjê gdy 11tka ma kurs Ch³opsk± do Centrum i de facto siê wówczas oddala od Centrum co do odleg³o¶ci. I wtedy tak naprawdê rozk³adem jazdy 11tka musi siê dopasowaæ do tramwajów które te¿ jad± do Centrum, czyli m.in. do tramwajów które jad± Ch³opsk± ale w przeciwnym kierunku czyli 2,4,8. Krótko mówi±c, 11 je¼dzi Ch³opsk± pod pr±d wiêc podlega cyklowi rozk³adu jazdy tramwajów jad±cych z przeciwka. St±d s³owo "przeciwcykl". Jako¶ tak
  Zaloguj siê lub zarejestruj, by móc wysy³aæ wiadomo¶ci
Nowe zdjêcia
Konstal 805Na #2300
Konstal 805Na #2300
lkuczewski
SGP E1 #HW173
Romsterek
105NCh 1299+1227
105NCh 1299+1227
Krystian Jacobson
Komentarze: 4
Konstal 5N #337
lkuczewski
Jelcz 080 #WI 8768R
9092737645
Ikarus 280.26 #WK 18V
Ikarus 280.26 #WK 18V
pawels
OL49-69
OL49-69
9167792335
4151
4151
marcinc
Jelcz 080 #WI 8768R
Jelcz 080 #WI 8768R
marcinc
Komentarze: 1
Mercedes O405GN2 #2630
marcinc
AVE 5102
AVE 5102
marcinc
Komentarze: 2
810 569-4
(252) 609-1485
Komentarze: 3
2014N #HG922
2014N #HG922
marcinc
EP07-442
EP07-442
(706) 351-9110
Komentarze: 1
Solaris Trollino 12M #3088
Solaris Trollino 12M #3088
marcinc
Komentarze: 6
Konstal/MPK 805N-M14 #1448+1449
apotropaic
Jelcz M122 #2030
marcinc
Komentarze: 2
Jelcz M122 #2030
5099393104
Komentarze: 1
statystyka